Ring mig opFå en rundvisningBestil brochureTilmeld dig langt kursusTilmeld dig korte kurser

Vedtægter

§ 1. HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG

Stk. 1. Roskilde Festival Højskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet den 19. april 2016 og har adresse Basgangen 20, 4000 Roskilde.

Stk. 3.  Institutionens formål er at drive en almen folkehøjskole inden for rammerne af de gældende regler.

Stk. 4. Værdigrundlaget for Roskilde Festival Højskole:

Roskilde Festival Højskole er en almen folkehøjskole placeret i den kreative bydel Musicon i Roskilde. Højskolens værdier er præget af det det almennyttige formål, den skaberkraft og det frivillige engagement, der udgør fællesskabet Roskilde Festival.

Vi skriver os ind i den danske højskoletradition og sætter livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse i centrum for skolens virke.

Vi tror på, at kunsten kan stille spørgsmål, inspirere og bygge bro mellem forskelligheder og forene mennesker på tværs af skel og kulturer og er derfor en vigtig bestanddel af ethvert demokratisk samfund. Derfor fokuserer vi på kunstens og kulturens betydning for menneskers liv, fællesskaber og vores demokrati.

Vi ønsker en bæredygtig fremtid for alle. Derfor er miljømæssig og social bæredygtighed gennemsyrende i alt, hvad vi gør på højskolen.

Vi tror på, at mennesker lærer bedst, når fundamentet er nysgerrighed og egen motivation. Vi mener, at læring sker bedst i mødet med virkeligheden og at kilden til den gode idé opstår i mødet mellem teori og praksis, mellem høj faglighed og tværfagligt projektarbejde.

Vi mener, at det enkelte menneske står stærkest i et fællesskab bestående af forskelligheder, og at de bedste fællesskaber bygges, når folk møder hinanden med åbenhed, nysgerrighed og lysten til at lære af og forstå hinanden: Vi vil derfor dyrke det ligeværdige og levende samspil mellem forskellige livssyn og perspektiver.

§ 2. SKOLEKREDS

Stk. 1. Roskilde Festival Højskole er grundlagt af skolekredsen.

Stk. 2. Enhver myndig person, der er interesseret i Roskilde Festival Højskole og dens formål, kan søge medlemskab i skolekredsen.

Stk. 3. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 4. Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt kontingent mindst én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 5. Betalt medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Et medlem opnår stemmeret efter 6 måneders betalt medlemskab.

Stk. 6. Skolens årsrapport sendes fra skolen senest 14 dage før generalforsamling. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. SKOLENS DRIFT

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen og andre.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Dog kan skolen i begrænset omfang anvende egne midler til folkeoplysningsvirksomhed i Danmark.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen, og skal anvendes til skolens skole- og undervisningsformål.
Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 3. GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 11, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 12.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med dagsorden for mødet.

Stk. 4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Forstanderens beretning til orientering
  4. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
  5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller skolekredsens medlemmer
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleant
  8. Fastsættelse af medlemskontingent
  9. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 13 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 7 dage før.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/3 del af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

Stk. 7. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. § 11, stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 12, stk. 1.

Stk. 8. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis det kræves af 10 procent af de fremmødte medlemmer af skolekredsen.

Stk. 9. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 5 vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. 3 medlemmer vælges ved den ordinære generalforsamling på lige årstal. 2 medlemmer vælges ved den ordinære generalforsamling på ulige årstal. 2 medlemmer udpeges af Foreningen Roskilde Festival. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 2. Ud over de valgte/udpegede 7 bestyrelsesmedlemmer vælges der én suppleant af og blandt skolekredsens medlemmer, og der udpeges èn suppleant af Foreningen Roskilde Festival. Suppleanterne vælges/udpeges for et år ad gangen. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

Stk. 3. Medlemmer valgt af skolekredsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske indtil tre gange.
For medlemmer valgt på skolekredsens stiftende generalforsamling gælder valget dog kun for et år for de medlemmer, der som følge af stk. 1, 2. og 3. punktum skal afgå på skolekredsens første ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Medlemmer udpeget af Foreningen Roskilde Festival udpeges for 2 år ad gangen. Genudpegning kan ske.

Stk. 5. Roskilde Festival Højskoles elevforening kan udpege et medlem til højskolens bestyrelse for et år ad gangen. Elevforeningens repræsentant er uden stemmeret.

Stk. 6. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. højskolelovens § 6, stk. 2 og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Den suppleant, der er udpeget/valgt af det samme forum som det udtrædende medlem, indtræder straks som medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 3 og 3. Det samme gælder, hvis et medlem udtræder af andre grunde end de, der er nævnt i første punktum. I begge tilfælde skal der hurtigst muligt udpeges/vælges en ny suppleant for den resterende del af valgperioden jf. stk. 2.

Stk. 7. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. 1 medarbejder kan være repræsenteret ved bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og et flertal skal have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 9. Bestyrelsen vælger sin bestyrelsesleder og vicebestyrelsesleder af sin midte.

§ 6. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for kulturministeren for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekredsen.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit arbejde.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udnævner revisor, fastsætter elevbetalingen, godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus, og godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægter.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med de gældende regler, og for at årsrapporten indsendes til ministeriet inden for den fastsatte frist, og at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten.

Stk. 7. Bestyrelsen har pligt til at underrette Kulturministeriet om højskolens nedlæggelse.

§ 7. BESTYRELSENS ARBEJDE M.V.

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 2. For bestyrelsen gælder bestemmelserne i Forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 3. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i Forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler.

§ 8. SKOLENS DAGLIGE LEDELSE

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne.

Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i Forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af folkehøjskoler.

Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lov om folkehøjskoler § 6.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 10. TEGNINGSRET

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens bestyrelsesleder i forening med bestyrelsens vicebestyrelsesleder. Tegningsretten kan ikke delegeres.

§ 11. VEDTÆGT OG VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1. Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægter godkendes af Kulturministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, værdigrundlag, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægter er i overensstemmelse med loven.

Stk. 3. Ændring af vedtægterne skal vedtages på en generalforsamling. Ændring af skolens formål og værdigrundlag kan kun besluttes hvis mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for. Opnås et sådant flertal ikke, kan beslutningen om ændringer af skolens formål og værdigrundlag træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

§ 12. NEDLÆGGELSE

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Slots- og Kulturstyrelsen godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om folkehøjskoler.

Vedtaget på generalforsamling, 25. april 2023