Ring mig opFå en rundvisningBestil brochureTilmeld dig langt kursusTilmeld dig korte kurser

Vilkår og betingelser ved udlejning af RoFH

1. Kundens rettigheder og forpligtelser

1.1 Kunden og kundens gæster kan benytte de/det lejede lokaler som ønsket, men skal efterlade dette som leveret. 

Kunden og kundens gæster kan benytte fællesområderne og -faciliteter på skolen, så længe dette ikke er til gene for skolen daglige beboere og ansatte. 

1.2    Såfremt kunden selvstændigt og uden om Roskilde Festival Højskole indgår aftale om ydelser med tredjemand, herunder kunstnere eller lign., er kunden alene ansvarlig for indhentelse af enhver tilladelse, som evt. måtte være forbundet hermed, ligesom kunden selv afholder udgifterne til sådanne tredjemænd. 

1.3    I forbindelse med aktivitetens afholdelse forpligter kunden sig til at sikre sig, at kundens gæster optræder hensynsfuldt, og ikke udøver personskade eller skade på løsøre, inventar, bygninger eller andet.

1.4    Dersom kunden eller kundens gæster optræder på en sådan måde inden eller under aktiviteten, at der er behov for ekstraordinær rengøring, vil kunden bliver faktureret særskilt herfor i henhold til § 6.3, idet Roskilde Festival Højskoles rengøringsforpligtelse alene omfatter sædvanlig rengøring. Arrangørens skøn er afgørende for, om der er tale om ekstraordinær rengøring.

 

2. Lån af nøgler

2.1 Hvis der i lejeaftalen er inkluderet overnatning i elevboliger, udleveres nøgler til de relevante værelser. Nøglerne programmeres, så de kan tilgå elevboligen samt det enkelte værelse. 

2.2 Udlevering af nøgler. Nøglerne udleveres umiddelbart ved ankomst. Ved udlevering underskrives en udlånsformular.

2.3 Tilbagelevering af nøgler. Nøglerne tilbageleveres ved afgang, enten i administrationen eller i postkassen uden for døren. 

2.4 Mistede eller ødelagte nøgler. Hvis lejer mister eller ødelægger en nøgle, opkræves et gebyr på 400 DKK.

 

3. Leje af sengelinned

3.1 Ved leje af seng eller værelse, medfølger dyne og pude samt lån af sengelinned og to stk. håndklæder.

 

4. Kundens afbestilling og ændring af aftaler

4.1    Aktiviteten kan afbestilles af kunden, såfremt kunden dækker de direkte omkostninger, som er forbundet med afbestillingen hos arrangøren.

4.2    Udover den i § 4.1 nævnte erstatning er arrangøren berettiget til følgende afbestillingsgebyrer:

  1. a)      Afbestilles aktiviteten inden 21 dage før aktivitetens start, betales et afbestillingsgebyr på 25 % af aktivitetens pris.
  2. b)     Afbestilles aktiviteten inden 14 dage før aktivitetens start, betales et afbestillingsgebyr på 50 % af aktivitetens pris.
  3. c)     Afbestilles aktiviteten inden 7 dage før aktivitetens start, er kunden forpligtet til at betale 75 % af aktivitetens pris.
  4. d)     Afbestilles aktiviteten 7 dage eller senere før aktivitetens start, er kunden forpligtet til at betale 100 % af aktivitetens pris.

4.3  De i §§ 4.2.a – 4.2.d nævnte beløb forfalder til betaling efter påkrav fra arrangøren, jf. i øvrigt § 6.4.

4.4  Ved udlejning med forplejning skal endeligt antal deltagere skal være meddelt til Roskilde Festival Højskole senest 10 dage før udlejning, ellers faktureres for det oprindelige antal.

 

5. Ansvar

5.1    Kunden er erstatningsansvarlig i det omfang, at kunden selv, kundens gæster eller kundens underleverandører inden, under eller efter aktiviteten volder personskade eller skade på løsøre, inventar, bygninger eller andet.

5.2    Roskilde Festival Højskole kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for gennemførelse af aktiviteten i tilfælde af strejke, lockout eller anden form for arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, orkan, ulykkestilfælde, havari eller anden force majeure som hindrer – eller i væsentlig grad vanskeliggør – den planlagte aktivitets hele eller delvise gennemførelse.

 

6. Pris og betalingsbetingelser

6.1     Kunden er forpligtet til at betale den aftalte pris for aktiviteten.

6.2    Arrangøren fakturerer kunden for arrangementet umiddelbart efter indgåelsen af aftalen.

6.3    Særskilte og/eller ekstra bestillinger som foretages af kunden, yderligere omkostninger til f.eks. ekstraordinær rengøring (jf. § 3.4), erstatning for evt. beskadiget inventar (jf. § 5.1), ændrings- eller afbestillingsgebyrer (jf. §§ 7.2 og 4.1) mv. forfalder til betaling efter påkrav fra Roskilde Festival Højskole.

6.4    Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter med 3 % p.a. Roskilde Festival Højskole opkræver betaling for udsendelse af påkravsbreve, ligesom Roskilde Festival Højskole opkræver gebyr til dækning af omkostningerne, såfremt et mellemværende overdrages til inkasso. 


7. Tvister

7.1    Enhver tvist der måtte udspringer af parternes aftale eller øvrige retsforhold mellem parterne, skal afgøres i henhold til danske regler i første instans af Sø- og Handelsretten i København.